Kom­mu­ne kan ikke doku­men­te­re udgif­ter: Fest­chef slip­per med advarsel

Aal­borg Kom­mu­nes event­chef, Søren Thorst, slip­per med en advar­sel for ikke at have fulgt admi­ni­stra­ti­ve pro­ce­du­rer og for­ret­nings­gan­ge ved bru­gen af sit kom­mu­na­le mastercard. Det oply­ser Aal­borg Kom­mu­ne, efter kom­mu­nen i går offent­lig­gjor­de en revi­sions­rap­port af even­t­om­rå­det, som er ble­vet udar­bej­det sam­men med revi­sions­fir­ma­et Deloit­te. Rap­por­ten kom­mer, efter at fle­re medi­er, her­un­der Fri­heds­bre­vet, har beskre­vet, hvor­dan event­che­fen har brugt tusind­vis af skat­te­kro­ner på mid­da­ge, pubcrawls og hotel­ler, men hvor der ikke har været bilag for de sto­re udgifter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her