Mini­ster afvi­ser, at han tog ini­ti­a­tiv til at bru­ge skyg­ge­kan­di­dat: “Det var noget, de selv fandt på”

Pressemøde på Marienborg om regeringens udlændinge- og retspolitik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Soci­al­de­mo­kra­tiets lil­le loka­laf­de­ling i Bis­peb­jerg med base i Køben­havns Nord­ve­st­kvar­ter er til­sy­ne­la­den­de befol­ket af en flok hand­le­kraf­ti­ge par­ti­sol­da­ter. I hvert fald beslut­te­de loka­laf­de­lin­gen helt på egen hånd, at kred­sens kan­di­dat under fol­ke­tings­val­ge­ne i både 2015 og 2019 skul­le være såkald­te skyg­ge­kan­di­da­ter for Peter Hum­mel­gaard (S). Sådan udlæg­ger den nuvæ­ren­de beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster i dag tek­sten. Mel­din­gen fra Peter Hum­mel­gaard kom­mer, efter Fri­heds­bre­vet man­dag afdæk­ke­de, at mini­ste­ren under de to for­ud­gå­en­de fol­ke­tings­valg benyt­te­de sig af skyg­ge­kan­di­da­ter. En omdis­ku­te­ret frem­gangs­må­de, hvor min­dre pro­fi­le­re­de kan­di­da­ter på papi­ret stil­ler op til Fol­ke­tin­get, men reelt fører skjult valg­kamp for en mere pro­mi­nent partifælle. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.