Omstridt direk­tør rek­rut­te­re­de pædo­fil i fængs­let: Blev ansat på til­bud for udsat­te borgere

Den sel­vud­nævn­te ildsjæl og vel­færds­di­rek­tør Met­te Gade­gaard jag­te­de ansat­te til sin kon­cern af offent­ligt finan­si­e­re­de behand­lings­til­bud i Her­sted­ve­ster Fængsel. Som Fri­heds­bre­vet tid­li­ge­re har beskre­vet, miste­de Gade­gaard en mil­li­ondyr behand­lings­op­ga­ve i fængs­let finan­si­e­ret af skat­te­kro­ner, efter hun udvi­ste “per­son­lig inter­es­se” i ind­sat­te. Nu kan Fri­heds­bre­vet så afslø­re, at hun brug­te sin pri­vil­e­ge­re­de adgang i Her­sted­ve­ster til at ansæt­te en af de ind­sat­te, så snart ved­kom­men­de hav­de afso­net en dom for incest. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.