Syd­bank-ansat­te afslø­ret i inter­ne mails: Brød inter­ne reg­ler for at købe aktier i skan­da­li­se­ret tech-virk­som­hed før børsnotering

Fle­re betro­e­de med­ar­bej­de­re i Syd­bank kan have mis­brugt deres stil­lin­ger ved at ind­ta­ge en pro­ble­ma­tisk dob­bel­trol­le. Det viser sig nem­lig, at de at vil­le inve­ste­re egne pen­ge i tech-sel­ska­bet MeeW, sam­ti­dig med at de råd­gav og lån­te pen­ge til sel­ska­bet på veg­ne af ban­ken. Det kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re på bag­grund af inter­ne doku­men­ter, der træk­ker Syd­bank direk­te ind i skan­da­lesa­gen om MeeW, der i marts skul­le være børsno­te­ret, ind­til virk­som­he­dens stif­ter, Armin Kavou­si, blev fan­get i at lyve om blandt andet sin uddannelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her