Varm luft under syd­li­ge him­mel­strøg: Dan Jør­gen­sen fløj embeds­mand til Bra­si­li­en i et døgn for at opta­ge jung­le­vi­deo af ham


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Mini­ster for udvik­lings­sam­ar­bej­de og glo­bal kli­ma­po­li­tik Dan Jør­gen­sen (S) tog sid­ste år ti embeds­mænd med på tro­pe­tur til Bra­si­li­en. Ambi­tio­nen var klar; man vil­le red­de regnsko­ven i Amazonas. 

Og det gla­de bud­skab var åben­bart så vig­tigt, at mini­ste­ri­et i ellev­te time beslut­te­de at sen­de en ekstra med­ar­bej­der et døgn til Bra­si­li­en for at fore­vi­ge mini­ste­rens besøg i regnsko­ven med en video af et minuts varig­hed til hans soci­a­le medier. 

Hele histo­ri­en

Fra en båd midt på Ama­zon­flo­den spej­der mini­ster for udvik­lings­sam­ar­bej­de og glo­bal kli­ma­po­li­tik Dan Jør­gen­sen med dybe pan­de­ryn­ker ud over den tæt­te bevoksning. 

Dagen inden han skal mødes med den bra­si­li­an­ske mil­jø- og kli­ma­mi­ni­ster, Mari­na Silva, sid­der han på en flod­båd for ved selv­syn at se regnsko­ven, der – træ for træ – er ved at forsvinde. 

I et Ins­ta­gram-opslag fra turen, der tyde­ligt fore­vi­ger øje­blik­ket, kal­der han det for “et fan­ta­stisk sted”. End­vi­de­re skri­ver han: 

“Der bli­ver brug for både poli­tisk støt­te og pen­ge. Der­for læg­ger rege­rin­gen op til i næste års finans­lov at fin­de 150 mil­li­o­ner kro­ner til at støt­te beva­rel­sen af Amazonskoven.” 

Der­for kun­ne kli­ma­et til­sy­ne­la­den­de også godt kla­re en ekstra rejsende. 

For selv­om der både var en depar­te­ments­chef, en sær­lig råd­gi­ver og en pres­se­chef med i dele­ga­tio­nen, blev det kort inden afrej­se beslut­tet, at en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der også skul­le rej­se med og fore­vi­ge Dan Jør­gen­sens besøg i regnsko­ven på video. 

Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­de­rens rej­se­plan, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i, frem­går det, at hun befandt sig på bra­si­li­ansk jord i under et døgn, inden hun igen blev flø­jet hjem til Dan­mark. Det koste­de skat­te­bor­ger­ne den net­te sum af 20.823 kroner. 

Sam­me dag som video­en blev opta­get, den 28. august 2023, rej­ste resten af dele­ga­tio­nen vide­re til møder i Bra­si­li­ens og Colom­bi­as hovedstæder. 

video­en, der blev lagt på mini­ste­rens soci­a­le medi­er den 1. sep­tem­ber 2023, ser man blandt andet Dan Jør­gen­sen og den dan­ske ambas­sa­dør i Bra­si­li­en, Eva Peder­sen, for­kla­re vig­tig­he­den af, at Dan­mark del­ta­ger i kam­pen mod afsko­v­ning. Video­en varer et minut, hvil­ket sva­rer til en pris på 347 kro­ner per sekund. 

Dan, Dan, Dan

Det er ikke før­ste gang, at Dan Jør­gen­sen bli­ver sat i for­bin­del­se med en alter­na­tiv brug af embedsværket. 

Fri­heds­bre­vet har tid­li­ge­re beskre­vet, hvor­dan pres­se­tje­ne­sten i Kli­ma, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et, den­gang Dan Jør­gen­sen var kli­ma­mi­ni­ster, bad den ame­ri­kan­ske tv-kanal CNN om at “pres­se” mini­ste­ren “ind” i sen­de­fla­den. Her med­vir­ke­de Dan Jør­gen­sen tre gan­ge på et år. 

I sin tid som kli­ma­mi­ni­ster stod embeds­folk i Klima‑, Ener­gi og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et des­u­den for at skri­ve mere end 1.000 opslag på soci­al­de­mo­kra­tens egne soci­a­le medier. 

Den­gang kald­te jurapro­fes­sor på Syd­dansk Uni­ver­si­tet Sten Schaum­burg-Mul­ler det for mis­brug af embedsværket. 

I sam­me bold­ga­de har Zet­land beskre­vet, hvor­dan Dan Jør­gen­sen – også i sin tid som kli­ma­mi­ni­ster – pres­se­de sit embeds­værk enormt hårdt. Både fag­ligt, men også med “sym­bol­ske kommunikationsopgaver”. 

Et eksem­pel er, da Dan Jør­gen­sen pres­se­de på hos embeds­vær­ket for at skaf­fe et møde mel­lem ham og den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske vice­præ­si­dent og kli­maak­ti­vist Al Gore. Efter­føl­gen­de bad han dem arbej­de for, at Gore skul­le dele et bil­le­de fra deres møde på sin pro­fil på det soci­a­le medie X. 

Et andet er, at Dan Jør­gen­sen sat­te embeds­vær­ket i gang med at gøre ham til gæste­fo­re­læ­ser på en ræk­ke uni­ver­si­te­ter ver­den over, her­un­der det pre­sti­ge­ful­de Colum­bia University. 

Guilty plea­su­re

En af de pri­mæ­re årsa­ger til sko­vryd­nin­gen i Ama­zo­nas er det sti­gen­de behov for okse­kød. Man ryd­der sko­ven både for at pro­du­ce­re sojabøn­ner til foder, men også for at ska­be græs­nings­a­re­a­ler til man­ge tusin­de styk­ker kødkvæg. 

Om der er en sam­men­hæng mel­lem det, og at Dan Jør­gen­sen efter turen blandt andet bestil­te en entreco­te hos room­ser­vi­cen på sit fem­stjer­ne­de hotel, er svært at sige. Men det var ikke desto min­dre det, mini­ste­ren for udvik­lings­sam­ar­bej­de og glo­bal kli­ma­po­li­tik gjorde. 

Mini­ste­ri­um: Det er normalt

Fri­heds­bre­vet har for­søgt at få et inter­view med Dan Jør­gen­sen, men uden held. 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, hvor­for man men­te, at det var nød­ven­digt at fly­ve en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der fra mini­ste­ri­et hele vej­en til Bra­si­li­en for under et døgns arbej­de og for at fil­me en video af et minuts varig­hed til soci­a­le medier. 

Mini­ste­ri­et sva­rer ikke direk­te på spørgs­må­let, men for­kla­rer i ste­det, at det er nor­malt, at mini­ste­ren har kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­de­re med på sine rejser: 

”Antal­let af embeds­mænd på mini­ste­rens rej­ser vari­e­rer og er afhæn­gig af rej­sens for­mål, ind­hold og de tema­er, mini­ste­ren skal dæk­ke på sin rej­se. Det er nor­malt, at mini­ste­ren også ledsa­ges af med­ar­bej­de­re, der arbej­der med kom­mu­ni­ka­tion og videre­for­mid­ling af infor­ma­tion om blandt andet Dan­marks udvik­lings­sam­ar­bej­de, glo­bal kli­ma­po­li­tik og verdensmålene.”

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her