Luksus­mid­da­ge og sving­dørslo­b­byis­me: Fri­heds­bre­vets bed­ste video­er fra Fol­ke­mø­det 2024

Det kor­te af det lange

Tra­di­tio­nen tro, får man næsten lyst til at sige, har Fri­heds­bre­vet været til Fol­ke­mø­det i Allin­ge på Born­holm. På solskin­sø­ens man­ge sce­ner, der er opsat lej­lig­he­den, afhol­des der tal­ks, fored­rag og debat­ter, mens Chri­sti­ans­borg-poli­ti­ke­re og mini­stre ming­ler og drik­ker fadøl med inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner og lob­by­bu­reau­er i kulisserne. 

For sådan nogen som os er Fol­ke­mø­det et oplagt sted at få svar på de spørgs­mål, vi ikke har kun­net få svar på i løbet af året. I hver­da­gen sker det ikke så sjæl­dent, at vi bli­ver mødt med “ingen kom­men­ta­rer”, men når Fol­ke­mø­det slår por­te­ne op, opstår der plud­se­lig mulig­he­der for at stø­de ind i hoved­per­so­ner­ne og få et par spørgs­mål ind. Nog­le gan­ge får vi også et svar.

I den­ne arti­kel har vi sam­let de bed­ste video­er fra Fol­ke­mø­det 2024 med alt fra justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S), uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) og den tid­li­ge­re pen­sions­boss Tor­ben Möger Pedersen. 

God for­nø­jel­se.

Pen­sions­kon­gens liv på før­ste klasse

Han er man­ge­mil­li­o­nær, men det var skat­tey­der­ne, der fik lov at beta­le for en per­son­lig assi­stent til Tor­ben Möger Pedersen.

Selv­om med­ar­bej­de­ren var ansat i en stat­se­jet fond, så afslø­rer en ræk­ke inter­ne mails, at den ansat­te i vid udstræk­ning koor­di­ne­re­de inter­ne anlig­gen­der for Mögers bestyrelseskarriere.

Vi har hen­vendt os til Tor­ben Möger Peder­sen man­ge gan­ge uden held – og vi prø­ve­de igen på Folkemødet. 

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.

Hvor­for er kro­nik­ken slet­tet, Vanopslagh?

Man skal huske at ryd­de op i ska­bet, hvis man har en stats­mi­ni­ster i maven.

Der­for spurg­te vi Alex Vanop­slagh, om det var til­fæl­digt, at en kro­nik, skre­vet af par­ti­for­man­den, der hyl­de­de fløj­par­ti­er­nes afgø­ren­de betyd­ning i dansk poli­tik, blev fjer­net fra Libe­ral Alli­an­ces hjem­mesi­de, omtrent sam­ti­dig med at par­ti­et erklæ­re­de sig selv som regeringsduelige.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.

21 ture i svingdøren

I den magt­ful­de lob­by-orga­ni­sa­tion Gre­en Power Den­mark head­hunter de embeds­mænd på livet løs. 

Hele 21 per­so­ner fra embeds­vær­ket er ryk­ket direk­te over i orga­ni­sa­tio­nen, som tid­li­ge­re man­ge­årig Ven­stre-mini­ster Kri­sti­an Jen­sen nu er direk­tør for. Det lig­ner en mål­ret­tet stra­te­gi, og det er poten­ti­elt pro­ble­ma­tisk, vur­de­rer en ekspert. 

Kri­sti­an Jen­sen har ikke vil­let sva­re på vores spørgs­mål – vi fan­ge­de ham på Fol­ke­mø­det og prø­ve­de igen.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.

Luksus­mid­dag til Lars Løkke? 

Ved sid­ste års Fol­ke­mø­de var der dyr vin og kavi­ar på Lars Løk­ke Ras­mus­sens (M) middagsbord.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ren var invi­te­ret til en eks­klu­siv mid­dag af den dan­ske inve­ste­rings­fond CIP. Mid­da­gen blev offent­lig­he­den kendt, da Zet­land sene­re kun­ne beret­te om ano­ny­me embeds­folk, der beskyld­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen for at vil­le give CIP en fordel.

Vi spurg­te der­for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, om han igen i år plan­læg­ger at lade sig bespi­se af CIP eller del­ta­ge i andre eks­klu­si­ve mid­dags­sel­ska­ber betalt af lobby-Danmark.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.

Jakob Engel-Sch­midts for­tid som lobbyist 

Kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt (M) har været frem og til­ba­ge i sving­dø­ren mel­lem lob­byis­me og politik.

Men hvem ple­je­de han at arbej­de for, da han var lob­byist? Og kan han godt selv se det pro­ble­ma­ti­ske i, at tid­li­ge­re poli­ti­ke­re arbej­der som lob­byi­ster i åre­vis for der­ef­ter at ven­de til­ba­ge til Christiansborg?

Det spurg­te vi kul­tur­mi­ni­ste­ren om på Fol­ke­mø­det, da vi ved sam­me lej­lig­hed over­rak­te ham Sving­dørs Spillet.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.

Miche­lin til ministeren

Den stod på fin Miche­lin­mad og jazz­band, da Novo Nor­disk Fon­den hav­de invi­te­ret til eks­klu­siv fød­sels­dags­fejring for sær­ligt invi­te­re­de gæster på Folkemødet.

En af dem var erhvervs­mi­ni­ster Mor­ton Bødskov (S), som Fri­heds­bre­vet fan­ge­de på vej­en derover.

Vi spurg­te ham selv­føl­ge­lig ind til, hvad han synes om, at han som mini­ster lader sig bespi­se af virk­som­he­der, der kun­ne have inter­es­se i at påvir­ke ham.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.

Hvem stod bag koranloven?

Over for Fri­heds­bre­vet har den palæsti­nen­si­ske ambas­sa­dør, Manu­el Has­sas­si­an, sagt, at kor­an­loven aldrig var ble­vet til noget, hvis det ikke var for ham og det øvri­ge kor­ps af ara­bi­ske ambas­sa­dø­rer i Danmark.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen har der­i­mod udtalt, at kor­an­loven var på rege­rin­gens initiativ.

Fri­heds­bre­vet for­søg­te at få Lars Løk­ke i tale under Folkemødet.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.

Hum­mel­gaards tur i svingdøren

Justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) er en af de helt tun­ge dren­ge i Fri­heds­bre­vets kort­spil, Sving­dørs Spillet.

Hum­mel­gaard har nem­lig en for­tid, der inde­bæ­rer at skif­te frem og til­ba­ge mel­lem at være lob­byist og poli­ti­ker, og han sco­rer top­po­int på sit net­værk og sin erfaring.

Men iføl­ge eks­per­ter kan det under­gra­ve til­li­den til demo­kra­ti­et, når fol­ke­valg­te tager en tur i sving­dø­ren mel­lem Chri­sti­ans­borg og lobby-virksomhederne.

Vi spurg­te der­for Peter Hum­mel­gaard om, hvad han synes om hele problematikken.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.

Bør man tage imod gra­tis luksusmiddage

Bør man som poli­ti­ker tage imod en gra­tis luksus-mid­dag betalt af lobbyister?

Vi spurg­te bl.a. Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, Inger Støj­berg og Nico­lai Wam­men på Folkemødet.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra Vimeo.