99 kr./2 mdr.

Her­ef­ter 99 kr./md.

979 kr.

Spar 209,- med et årsabonnement

Få under­sø­gen­de jour­na­li­stik fra et kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gigt medie

Fri­heds­bre­vet giver dig magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur og en lang ræk­ke podcast­ma­ga­si­ner og ‑seri­er

Skils­mis­ser, fal­ske doku­men­ter og mord­for­søg:
Huset Færch – sæson 2 ude nu
Den anmel­der­ro­ste podcast­se­rie om den skan­da­leom­bru­ste rig­mands­fa­mi­lie er til­ba­ge med sæson 2. Den­ne gang kom­mer du end­nu dybe­re ned i de skjul­te opta­gel­ser med dine vær­ter Car­sten Nor­ton og Mads Brügger. 
Bliv medlem og lyt nu

Et uni­vers af gra­ven­de og vel­for­talt journalistik

Gra­verjour­na­li­stik

Dags­or­dens­sæt­ten­de jour­na­li­stik – fra insi­ste­ren­de graverjournalister

Eks­pertvi­den

Direk­te adgang til eks­per­ter i øko­no­mi, ver­dens strids­punk­ter, cykel­sport og meget mere

Podcasts

Lyt til doku­men­ta­ri­ske podcast-seri­er om svind­le­re og mør­ke hemmeligheder

Et magt­kri­tisk medie, der kan læses og lyttes

Vi for­står ikke rig­tigt tan­ken om, at medi­er­ne mod­ta­ger pen­ge fra de sam­me magt­ha­ve­re, som de skal hol­de øje med. Der­for siger vi nej til medi­e­støt­te. Og til annon­cø­rer. Vi vil kun være i lom­men på vores medlemmer.

Og så er vi ikke ban­ge for at være uven­ner med nogen, for vi lever i et lil­le land, hvor alle er ven­ner med alle, og ingen skal nyde noget. Der­for er der brug for et medie som har mod på at øde­læg­ge den gode stem­ning. Og som poli­ti­ker­ne ikke kan sluk­ke for.

Nyhe­der – på den måde du fore­træk­ker dem

Web

App

Som med­lem bli­ver du både klo­ge­re og underholdt

Det er super fedt at have et medie som Fri­heds­bre­vet, der stik­ker dybe­re end 30 sekun­der til at for­kla­re kom­plek­se sam­men­hæn­ge, og som får mig til at reflek­te­re. Tak for at gøre mig klogere. 

- Micha­el M

Fri­heds­bre­vet er på rekord­tid ble­vet det vig­tig­ste medie i Dan­mark. Dan­mark har brug for frygt­lø­se jour­na­li­ster, der ikke er afhæn­gi­ge af mediestøtte.

- Tho­mas B

Det er top under­hold­ning, frækt og velskre­vet. Med bid og humor ram­mer Fri­heds­bre­vet den poli­ti­ske kri­tik lige i øjet. Tak for det! 

- Chri­sti­an W

Vælg dit medlemskab

  • Dyb­de­gå­en­de ind­hold med en læse- og lyt­te­ven­lig oplevelse.
  • Podcasts om svind­le­re, diplo­ma­ti, krig og politik.
  • Alt ind­hold til­gæn­ge­ligt i vores app og på frihedsbrevet.dk
image/svg+xml

Du sparer

209 DKK